Missie

Wit.h streeft naar een cultuur van gelijkwaardigheid die Crip kunstenaars evenveel kansen biedt op een volwaardige artistieke ontwikkeling en productie. Inclusie is ons ultieme doel, maar Crip kunst is ons middel en onze weg hiernaartoe. Eigengereide kunst die zich niet de wet laat spellen door de markt of andere, externe tendensen.

Visie

Wit.h werkt aan de inclusie van Crip kunstenaars vanuit een ethische, esthetische en maatschappelijke bewogenheid.

  1. Wit.h kiest radicaal voor Crip kunstenaars. Crip is de trotse geuzennaam voor al wie afwijkt van ‘het normale’, ‘het gepaste’, ‘het herkenbare’. Crip ben je bijvoorbeeld vanwege een handicap, een psychische kwetsbaarheid of om nog een heel andere reden. Maar Crip is bovenal een identiteit, die je in staat stelt buiten de conventionele kaders te denken en te creëren.
  2. Wit.h stimuleert een intensieve samenwerking tussen kunstenaars. Geprikkeld door een thema gaan ze samen een langdurig traject aan en voeden zo elkaars artistieke ontwikkeling. Dankzij deze samenwerking breekt Crip de artistieke normen open, maar blijft tegelijk de eigenheid van ieders kunstenaarschap behouden.
  3. Wit.h brengt een ruim publiek in contact met het leven en werk van Crip kunstenaars.

Duurzaamheid

Dit vertaalt zich in vertrouwen, integriteit en stabiliteit. Wit.h respecteert de authenticiteit van de partners en kunstenaars waar ze mee samenwerk. Wit.h neemt ook voldoende tijd om elke expeditie ‘samen’ te ontwikkelen. De thematische, artistieke projecten die Wit.h organiseert kennen een lange duur. Het leitmotiv wordt zowel in de diepte als in de breedte onderbouwd en uitgewerkt.

Elke artistiek actie binnen de visie streeft naar impact op lange termijn. Het effect op de deelnemers en het publiek is zowel direct als toekomstgericht. De kwaliteit moet dusdanig sterk zijn dat ook anderen in de toekomst gebruik kunnen maken van het ontwikkelde proces en product.

Wit.h werkt doorheen zijn dagelijkse praktijk mee aan een duurzaam mensbeeld.

Intensiteit

Elke Wit.h Art expeditie ontstaat vanuit een (gevoel van) urgentie. Intuïtief aanvoelen en kennis worden aan elkaar afgetoetst. Elke stap binnen het organische proces en de mijlpalen gebeurt met de nodige intensiteit, en dit steeds in dialoog.

Intensiteit staat in de oorspronkelijke betekenis van het woord voor felheid, kracht. Het staat haaks op oppervlakkigheid en vrijblijvendheid. Intensiteit komt uit de natuurkunde. We deinzen dan ook niet terug voor enige beaufort.

Kwaliteit

Wat betreft het artistieke proces en product, streven we naar unieke, straffe eigenschappen. We streven naar dat waar het kunstwerk zich in onderscheidt. Specifiek gaat het over die eigenschappen die ons, zowel de producent als de recipiënt (kijker-luisteraar), naar een hoger niveau tillen, beroeren en fascineren. Vakkennis, inzicht, empathie, verbeeldingskracht, wilskracht en eigenheid bepalen de kwaliteit van het creatief proces en eindproduct.

Traagheid

Dit is een niet erg populaire eigenschap. Traagheid, niet uit luiheid of inertie, maar als langzaam en bedachtzaam, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Door de snelheid ontgaat de opgejaagde mens veel. Maar langzame mensen, zoals personen met een verstandelijke beperking, krijgen doorgaans minder kansen en minder mogelijkheden om zich te profileren. Wit.h neemt tijd voor interactie en het kijken en luisteren naar de verhalen. We zijn professioneel in het verliezen van tijd maar oogsten voordeel op relationeel en artistiek gebied. Door de traagheid is de economische winst laag maar de culturele impact groot.

Verbondenheid

We baseren ons op de hedendaagse structuren van netwerking. Een kwalitatief en ruim netwerk wordt uitgebouwd mét de inhoudelijke waarde van verbondenheid: zien en gezien worden, ontmoeten en waarderen, deel zijn van een geheel. Passende beelden voor wat we beogen en nastreven zijn de werken ‘The Crossing’ van Chiharu Shiota of ‘Gravitational Waves’ van Tomás Saraceno.

Een performance van duurzaamheid, traagheid, intensiteit, verbondenheid en kwaliteit.
Foto0329
beeldtussenalgemeenen devijfsporen

Vijf werkfasen in één expeditie

1Spioneren

Het spioneren slaat op een verkenningsfase, de embryonale fase. Vanuit een alerte houding wordt informatie (opiniestukken, nieuws, debatten, reportages omtrent het thema) nauwlettend in de gaten gehouden, gesprokkeld en opgeslagen. Vervolgens effent de synopsis het pad voor de startbeslissing. Daar wordt de doelstelling van het proces op geënt en geformuleerd. Het vormt de drager en basisstructuur van het verdere onderzoek en creatieproces.

2Exploreren

Dit is het verder uitdiepen van de verkenningsfase: het maatschappelijk debat aanwakkeren en de wetenschappelijke onderbouw uitbreiden.

De context wordt geëxploreerd i.s.m. de partners.

Het impliceert materiaal bewaren en ontsluiten: de kennisdeling. Het thematisch exploreren van het leitmotiv gebeurde aanvankelijk binnen Wit.h, maar wordt geleidelijk aan doorgegeven aan de partners.

Het artistiek exploreren (onderzoeken van de oeuvres van diverse kunstenaars die betrokken zijn bij de thematiek in de ruime betekenis) en het opvolgen van de artistieke creatieprocessen gebeurt door het team van Wit.h, in overleg met het wetenschappelijke team van het Museum Dr. Guislain en de artistieke leiding van de diverse coproducenten.

3Creëren

Het creëren laat iets unieks ontstaan. Geïnspireerd door het thema scheppen samenwerkende kunstenaars in een evenwaardige dialoog een exceptioneel werk.

Wit.h fungeert als coach en biedt de context waarin wederzijdse beïnvloeding, denken en (intuïtieve) creatie samenvallen, en waar de artistieke kennis en durf van de kunstenaars via proberen en falen de weg banen naar een artistiek resultaat.

Dit proces manifesteert zich binnen die tijdspanne en specifieke situatie waarop de verkenningsdrang van de kunstenaars beroep doet op hun empathie, verbeeldingskracht en vindingrijkheid.

4Presenteren

De eigenlijke presentatie bestaat uit het tonen van het resultaat van de artistieke processen van een aantal collectieven, en eveneens van het bestaand werk van diverse kunstenaars. Hier komen alle deelexpedities samen.

Het geheel wordt gepresenteerd en volgt een structuur en een vorm die tijdens de expeditie ontwikkeld worden. Er wordt dus geen bepaalde richting op voorhand bepaald.

5Archiveren

Documenteren en archiveren zijn essentieel in een project waarin zoveel kwalitatieve kennis en ervaring wordt verzameld. Belangrijk hierbij is het archief toegankelijk te maken voor de kunstenaars en het publiek. We doen dit enerzijds digitaal (via een website) maar houden ook fysiek informatie bij in de bib bij Wit.h. Dit archief geeft op zijn beurt aanleiding tot nieuwe ideeën of het vervolgen van projecten.

6Een expeditie?

Wit.h Art Expeditions zijn artistieke projecten waar kunstenaars met een beperking en professionele kunstenaars intensief samenwerken. Samen onderzoeken ze een vooraf bepaald onderwerp en ontwikkelen ze hierbij een passende artistieke werkvorm. De werkplek wordt gekozen i.f.v. de inhoud en vorm van de expeditie. Als finaliteit streven we naar een kwalitatieve presentatie i.s.m. professionele presentatiepartners. Dit kan een tentoonstelling zijn, een film, een boek, of een walking opera of walking expo …

Ankerpunten

Esthetiek

Wanneer je in een artistieke niche gedwongen wordt of buiten je eigen wil bij de Outsiders wordt gepositioneerd, dringt de nood zich op om je te buigen over de essentie en kwaliteit van kunst en schoonheid.

Maatschappij

Wanneer je werkt met mensen die door de maatschappij niet altijd als gelijkwaardig worden beschouwd, dringt de nood zich op om hen te verdedigen, en vooral om zelf voorbeelden van werkbare praktijken te ontwikkelen.

Ethiek

Wanneer je werkt met mensen in een fragiele positie dringt de noodzaak zich op om je telkens opnieuw filosofisch en kritisch te bezinnen over de manier waarop je handelt. Wit.h ziet kunstenaars met een beperking als partners waarmee ze in dialoog gaan op een respectvolle, integere wijze.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.