Missie

Wit.h focust op eigengereide kunst die zich niet de wet laat spellen door de markt of andere, externe tendensen.

Wit.h staat ethisch, esthetisch en politiek op één lijn met kunstenaars die we om activistische redenen Crip* noemen. Wit.h bevraagt en herdenkt daarom de toegankelijkheid van het kunstenveld en wil het kleurrijk bevolken.

Hiervoor organiseert Wit.h artistieke expedities waarin kunstenaars in kleine collectieven samenwerken, hun competenties en vaardigheden ontwikkelen en hun positie in de hedendaagse kunst en samenleving verhelderen.

Wit.h kiest voor samenwerking in het brede culturele veld.

Visie

Wit.h werkt aan een alternatieve toekomst, een vitale, sociale en inclusieve samenleving waarbij de verschillen een meerwaarde zijn. Wit.h is ervan overtuigd dat het herdenken van de culturele veronderstellingen over Crip en Art de samenleving ten goede zal komen.

Daarom streeft Wit.h naar een cultuur van gelijkwaardigheid en respect t.a.v. de individuele kunstenaar, de Crip en al wie zich hiermee identificeert.

Wit.h creëert ook kansen voor kunstenaars om te groeien in een zinvol artistiek leven en er op eigen wijze bij te horen.

Wit.h moedigt intensieve samenwerking onder beeldende kunstenaars aan en stimuleert het collectief inzetten van ideeën, kennis en ervaring om nieuwe, relevante artistieke oplossingen te bedenken.

Wit.h brengt kunstenaars, wetenschappers, curatoren, artistiek leiders en begeleiders in dialoog met het leven en werk van kunstenaars in een Crip positie of identiteit.

Hierbij aansluitend probeert Wit.h presentatieplekken bij te staan om deze kunstenaars participatief op te nemen in hun programmatie.

*Crip is de trotse geuzennaam voor al wie afwijkt van ‘het normale’, ‘het gepaste’, ‘het herkenbare’. Crip ben je bijvoorbeeld vanwege een handicap, een psychische kwetsbaarheid of om nog een heel andere reden.

 

Artistieke en sociale impact

 

Sinds de sociaalartistieke praktijk officieel deel uitmaakt van het Kunstendecreet (2006) is er heel wat vooruitgang geboekt op het vlak van inclusie en participatie van kunstenaars in een kwetsbare positie. In dit beleidsplan gebruiken we de geuzennaam ‘Crip’ om deze groep te omschrijven.

Tegelijk zijn er, dankzij de ondersteuning van de zorginstellingen, her en der ook inclusieve initiatieven ontstaan die de maatschappelijke positie en waardering t.a.v. Crip positief beïnvloed hebben.

Maar we zijn er nog niet!

En, zoals dikwijls in een ontwikkeling, wegen de laatste loodjes het zwaarst. Meer dan ooit is de inspanning noodzakelijk om een artistieke en sociale impact te realiseren.

  1. Wit.h ondersteunt en moedigt kunstateliers binnen de zorg en culturele sector aan om voldoende tijd en middelen te blijven investeren in het empoweren en aanleren van disciplines aan hun cliënten/kunstenaars.
  1. Door deel te nemen aan de expedities van Wit.h verlaat de Crip kunstenaar zijn of haar vaste patronen en neemt de uitdaging aan om nieuwe werkwijzen, methoden, cross-overs,… te leren kennen en in de eigen praktijk te implementeren. Zo krijgt hij of zij de kans om het effect op de eigen discipline, carrière en persoon uit te drukken door in een open dialoog te treden met de andere kunstenaar(s) en alle betrokkenen.
  1. Door samen te werken met het netwerk van de Crip kunstenaar wil Wit.h deze ervaringen en competenties verzilveren voor de toekomst. In juni 2022 wordt tijdens het School of Crip project (zie 2.5.1.) een manifest geschreven, samen met kunstenaars, kunstwerkers en wetenschappers. Vijf jaar later wordt de impact hiervan kritisch geëvalueerd in een gelijkaardige context.
  1. Binnenkort zal het evident zijn dat Crip kunstenaars inclusief deelnemen aan de samenleving en tegelijk een exclusieve, artistieke positie innemen ‘binnen’ de hedendaagse kunst.

Duurzaamheid

Dit vertaalt zich in vertrouwen, integriteit en stabiliteit. Wit.h respecteert de authenticiteit van de partners en kunstenaars waar ze mee samenwerk. Wit.h neemt ook voldoende tijd om elke expeditie ‘samen’ te ontwikkelen. De thematische, artistieke projecten die Wit.h organiseert kennen een lange duur. Het leitmotiv wordt zowel in de diepte als in de breedte onderbouwd en uitgewerkt.

Elke artistiek actie binnen de visie streeft naar impact op lange termijn. Het effect op de deelnemers en het publiek is zowel direct als toekomstgericht. De kwaliteit moet dusdanig sterk zijn dat ook anderen in de toekomst gebruik kunnen maken van het ontwikkelde proces en product.

Wit.h werkt doorheen zijn dagelijkse praktijk mee aan een duurzaam mensbeeld.

Intensiteit

Elke Wit.h Art expeditie ontstaat vanuit een (gevoel van) urgentie. Intuïtief aanvoelen en kennis worden aan elkaar afgetoetst. Elke stap binnen het organische proces en de mijlpalen gebeurt met de nodige intensiteit, en dit steeds in dialoog.

Intensiteit staat in de oorspronkelijke betekenis van het woord voor felheid, kracht. Het staat haaks op oppervlakkigheid en vrijblijvendheid. Intensiteit komt uit de natuurkunde. We deinzen dan ook niet terug voor enige beaufort.

Kwaliteit

Wat betreft het artistieke proces en product, streven we naar unieke, straffe eigenschappen. We streven naar dat waar het kunstwerk zich in onderscheidt. Specifiek gaat het over die eigenschappen die ons, zowel de producent als de recipiënt (kijker-luisteraar), naar een hoger niveau tillen, beroeren en fascineren. Vakkennis, inzicht, empathie, verbeeldingskracht, wilskracht en eigenheid bepalen de kwaliteit van het creatief proces en eindproduct.

Traagheid

Dit is een niet erg populaire eigenschap. Traagheid, niet uit luiheid of inertie, maar als langzaam en bedachtzaam, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Door de snelheid ontgaat de opgejaagde mens veel. Maar langzame mensen, zoals personen met een verstandelijke beperking, krijgen doorgaans minder kansen en minder mogelijkheden om zich te profileren. Wit.h neemt tijd voor interactie en het kijken en luisteren naar de verhalen. We zijn professioneel in het verliezen van tijd maar oogsten voordeel op relationeel en artistiek gebied. Door de traagheid is de economische winst laag maar de culturele impact groot.

Verbondenheid

We baseren ons op de hedendaagse structuren van netwerking. Een kwalitatief en ruim netwerk wordt uitgebouwd mét de inhoudelijke waarde van verbondenheid: zien en gezien worden, ontmoeten en waarderen, deel zijn van een geheel. Passende beelden voor wat we beogen en nastreven zijn de werken ‘The Crossing’ van Chiharu Shiota of ‘Gravitational Waves’ van Tomás Saraceno.

Een performance van duurzaamheid, traagheid, intensiteit, verbondenheid en kwaliteit.
15.12.22
02.11.22

Vijf werkfasen in één expeditie

1Spioneren

Het spioneren slaat op een verkenningsfase, de embryonale fase. Vanuit een alerte houding wordt informatie (opiniestukken, nieuws, debatten, reportages omtrent het thema) nauwlettend in de gaten gehouden, gesprokkeld en opgeslagen. Vervolgens effent de synopsis het pad voor de startbeslissing. Daar wordt de doelstelling van het proces op geënt en geformuleerd. Het vormt de drager en basisstructuur van het verdere onderzoek en creatieproces.

2Exploreren

Dit is het verder uitdiepen van de verkenningsfase: het maatschappelijk debat aanwakkeren en de wetenschappelijke onderbouw uitbreiden.

De context wordt geëxploreerd i.s.m. de partners.

Het impliceert materiaal bewaren en ontsluiten: de kennisdeling. Het thematisch exploreren van het leitmotiv gebeurde aanvankelijk binnen Wit.h, maar wordt geleidelijk aan doorgegeven aan de partners.

Het artistiek exploreren (onderzoeken van de oeuvres van diverse kunstenaars die betrokken zijn bij de thematiek in de ruime betekenis) en het opvolgen van de artistieke creatieprocessen gebeurt door het team van Wit.h, in overleg met het wetenschappelijke team van het Museum Dr. Guislain en de artistieke leiding van de diverse coproducenten.

3Creëren

Het creëren laat iets unieks ontstaan. Geïnspireerd door het thema scheppen samenwerkende kunstenaars in een evenwaardige dialoog een exceptioneel werk.

Wit.h fungeert als coach en biedt de context waarin wederzijdse beïnvloeding, denken en (intuïtieve) creatie samenvallen, en waar de artistieke kennis en durf van de kunstenaars via proberen en falen de weg banen naar een artistiek resultaat.

Dit proces manifesteert zich binnen die tijdspanne en specifieke situatie waarop de verkenningsdrang van de kunstenaars beroep doet op hun empathie, verbeeldingskracht en vindingrijkheid.

4Presenteren

De eigenlijke presentatie bestaat uit het tonen van het resultaat van de artistieke processen van een aantal collectieven, en eveneens van het bestaand werk van diverse kunstenaars. Hier komen alle deelexpedities samen.

Het geheel wordt gepresenteerd en volgt een structuur en een vorm die tijdens de expeditie ontwikkeld worden. Er wordt dus geen bepaalde richting op voorhand bepaald.

5Archiveren

Documenteren en archiveren zijn essentieel in een project waarin zoveel kwalitatieve kennis en ervaring wordt verzameld. Belangrijk hierbij is het archief toegankelijk te maken voor de kunstenaars en het publiek. We doen dit enerzijds digitaal (via een website) maar houden ook fysiek informatie bij in de bib bij Wit.h. Dit archief geeft op zijn beurt aanleiding tot nieuwe ideeën of het vervolgen van projecten.

6Een expeditie?

Wit.h Art Expeditions zijn artistieke projecten waar kunstenaars met een beperking en professionele kunstenaars intensief samenwerken. Samen onderzoeken ze een vooraf bepaald onderwerp en ontwikkelen ze hierbij een passende artistieke werkvorm. De werkplek wordt gekozen i.f.v. de inhoud en vorm van de expeditie. Als finaliteit streven we naar een kwalitatieve presentatie i.s.m. professionele presentatiepartners. Dit kan een tentoonstelling zijn, een film, een boek, of een walking opera of walking expo …

Ankerpunten

Esthetiek

De noodzaak dringt zich op om te focussen op de kwaliteit van kunst en schoonheid. Zeker omdat kunstenaars en hun oeuvre in een artistieke niche geplaatst worden of als Outsider gelabeld worden.

Niet de marktgerichte tendenzen bepalen bij Wit.h de artistieke kwaliteit, maar de intrinsieke aspecten van de discipline en de attitude van de kunstenaar.

Politiek

Wit.h werkt met mensen die de maatschappij niet altijd percipieert als gelijkwaardig. Het is noodzakelijk om hen te verdedigen én om zelf voorbeelden van werkbare praktijken te ontwikkelen. Dit is ook toegespitst op de relatie met het publiek (in de brede zin van het woord). Die verloopt hoofdzakelijk via aantrekkelijke en goed gepositioneerde tentoonstellingen en performances. De tentoonstellingen hebben dan ook een grote toegankelijkheid en zetten aan tot dialoog. Er wordt een systeem gezocht om het divers publiek van Wit.h te bevragen en te meten.

Ethiek

Wit.h ondersteunt kunstenaars in een fragiele positie. Hier dringt de noodzaak zich op om zich telkens opnieuw filosofisch en kritisch te bezinnen over de manier waarop wordt gehandeld en welke waarde daaraan gegeven wordt. Wit.h ziet de Crips en professionele kunstenaars als gelijkwaardige partners waarmee ze in dialoog gaat en samenwerkt op een respectvolle, integere wijze.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.