De missie van Wit.h

 Wit.h is een sociaalartistieke werkplek

met als missie personen met een verstandelijke beperking die zich artistiek wensen te ontplooien, sterk uit te dagen. Dit vertaalt zich in sociaalartistieke projecten. 

tentoonstellingDeze projecten streven een duidelijke meerwaarde na in het leven van personen met een verstandelijke beperking en tegelijk een artistiek kwalitatieve en unieke productie opleveren.

Typisch voor Wit.h is de toegankelijkheid voor en openheid jegens nieuwe ideeën en personen. We koesteren het curieux en de interesse voor wie en wat zich aandient.

Ontmoeting, gesprek en het zich organisch voltrekken van ideeën naar projecten en daaruit voorvloeiende nieuwe/andere samenwerkingen is het parcours die de vzw in relatie tot deelnemers en kunstenaars loopt. (Gelijk)waardigheid en maximale ruimte voor inbreng en participatie zijn belangrijke pijlers. Net zoals het blijven streven naar invulling geven aan inclusie; het recht op onderzoeken, lukken (en mislukken) hanteren; én de passie om te blijven zoeken naar een interessante en hedendaagse afstemming tussen sociale en artistieke doeleinden.

Wit.h werk hoofdzakelijk binnen Vlaanderen maar waar mogelijk ook binnen een Belgische en/of Europese context.

Om onze missie werkbaar te maken hanteren we vier sporen die in onze projecten terugkomen.

Spoor 1: CREATIE

door personen met een verstandelijke beperking uit te nodigen en uit te dagen om samen te creëren met organisaties en kunstenaars zonder een beperking.

Spoor 2: PRESENTATIE

door de creatie te laten uitmonden in kwalitatieve, hedendaagse en toegankelijke tentoonstellingen, voorstellingen en publicaties.

Spoor 3: KRITISCHE REFLECTIE

door de creatie en presentatie te onderbouwen en te documenteren met kritiek én deze te verspreiden op diverse wijzen.

Spoor 4: SUPPORT

door support te bieden aan creatieve en artistieke ateliers voor personen met een verstandelijke beperking al dan niet binnen een welzijnsvoorziening.

Het concept Wit.h

Wit.h bouwt verder aan een eigen sociaalartistiek concept, sterk artistiek geïnspireerd én sociaal onderbouwd. We merken dat dit steeds een spreidstand met soms zeer uiteenlopende ambities is. Enerzijds hedendaags artistiek explorerend, anderzijds zorgzaam en in een positieve atmosfeer.

Steeds terugkerend is dat we stimulerende projecten ontwikkelen vanuit empathie met het kunstenaarschap: onderzoekend, fragiel, explorerend. Naargelang het opzet, de ideeën, de deelnemers, de kunstenaar krijgen deze expedities telkens anders vorm (ruimte, tijd, proces…).

We blijven het nodig achten aandacht te vragen voor de positionering van de kunstenaar met een verstandelijke beperking. En uiteindelijk meer algemeen voor inclusie.

Onze kenmerken (openheid, toegankelijkheid, gelijkwaardigheid) koppelden we aan een kleinschalige organisatiestructuur. Iets waar we ook in de toekomst willen aan vasthouden.

Het sociaalartistiek concept bestaat erin processen te bouwen waarin deelnemers maximaal kunnen (onder)zoeken. Die zoektocht, en dat is de natuur van de organisatie, is steeds een artistiek zoeken. Aan ons, vzw Wit.h, om condities te scheppen waarin dit persoonlijke zoeken kan gedijen én resultaat oplevert.

Waardigheid en integriteit

Waardigheid en integriteit staan centraal in alles wat we doen en laten. Deelnemers, kunstenaars en publiek worden gerespecteerd zoals ze zijn of verkiezen te zijn. Het proces waar iedereen instapt, vertrekt vanuit die premisse.

Fysieke en mentale toegankelijkheid

Fysieke en mentale toegankelijkheid zijn belangrijke voorwaarden voor deelname. Niet enkel fysiek, om ‘er te geraken’ maar ook om elders (op een andere plek) te raken en te verblijven. Wit.h stimuleert vooral ook de mentale toegankelijkheid: ‘er mogen bij horen’. Mobiliteit stimuleren vanuit ‘goesting’ om naar datgene te gaan dat je ‘uitdaagt’ om er bij te zijn.

Vertrouwen

Vertrouwen is een essentieel en boeiend gegeven. Enerzijds bevestigen we ons vertrouwen in de deelnemer (we geven tijd om kennis te maken, om te aarden, om een eigen zoektocht af te leggen), anderzijds onderbreken we dit vertrouwen (het artistiek experiment noopt tot het bevragen van en het ‘kleuren’ buiten het eigen perspectief).

Het recht op (mis)lukken

Er is het recht op (mis)lukken: wanneer het goed is, en dit wordt eerlijk geëvalueerd, mag je er ook trots op zijn. Succes krijg je van je omgeving. Wit.h helpt mee die waardering ernstig, genuanceerd uit te dragen. Maar tegelijk hebben de deelnemers ook het recht op hun proces, op hun onderzoek en dat mag met vallen en opstaan.

Participatie is betrokkenheid

Participatie is betrokkenheid op zoveel mogelijk ingrediënten van de werking. Op een gelijkwaardige manier samenwerken, creëren, presentatieideeën formuleren en vormgeven, ideeën aanbrengen.

Ontmoeting

Ontmoeting in zijn diverse gedaantes is verankerd in de werking. Het zit verstrengeld in de cultuur van de werking, het wordt ook bewust georganiseerd (we eten lekker, we nemen tijd om tijd te verliezen, we kiezen onze plekken uit, …).

Zorg dragen

‘Zorg dragen voor elkaar heeft een welzijnsgeur, maar is ook in het sociaalartistieke van tel. Méér nog, het wordt in een sociaalartistiek gebeuren een boeiend gegeven. Vanuit intelligentie ‘zorgt’ de begeleiding/de kunstenaar voor de deelnemer. In onze projecten bevragen we deze houding en dagen uit om een evenwichtsoefening te maken tussen geven en krijgen, tussen leiden en volgen, tussen aandacht geven en negeren, tussen zakelijk en vriendschappelijk…

Scheef is OK

Scheef is ok: zelden is de rechte weg de boeiendste manier om het doel te bereiken. Doorgaans vangen we projecten aan met duidelijke afspraken, timing e.d. In de loop van vele projecten halen improvisatie, persoonlijke tactieken… hun gram. Vandaar dat afwijken van het pad, onderzoeken, terugvallen, een omweg maken, tot zelfs tegenwerken bij Wit.h tot fantastische ervaringen en resultaten leiden.

Passie!

Wit.h werkt doorgaans met deelnemers en kunstenaars die hun vak, hun project of hun creatie met ongelooflijk veel passie ter harte nemen. Dit willen wij met het team, de vrijwilligers, de stagiaires en het beleid ook nastreven.