Wit.h Art Expeditions

 Wit.h organiseert Art Expeditions

met als missie kunstenaars met een verstandelijke beperking die zich artistiek wensen te ontplooien, sterk uit te dagen. Dit vertaalt zich in inclusieve artistieke projecten. 

Wit.h Art Expeditions zijn artistieke projecten waar kunstenaars met een beperking en professionele kunstenaars intensief samenwerken. Samen onderzoeken ze een vooraf bepaald issue en ontwikkelen hier bij een passende artistieke werkvorm. De werkplek wordt gekozen ifv de inhoud en vorm van de expeditie. Als finaliteit streven we naar een kwalitatieve presentatie ism professionele presentatie partners. Dit kan een tentoonstelling zijn, of een film, een boek, of, … een walking opera.

 

Een installatie van duurzaamheid, traagheid, intensiteit, verbondenheid en kwaliteit.

Wij stellen ons de vraag hoe we de impact van Wit.h op kunstenaars met een beperking, hun netwerk en op de cultuur groter kunnen maken zonder nog meerprojecten uit onze mouw te toveren en met een budget dat bevroren lijkt?

Bovendien willen we los komen van de conservatieve houding om een individuele kunstenaar op een piëdestal te zetten. We nodigen kunstenaars uit zich te engageren in een inclusief collectief en in de samenleving. Uiteraard ontwikkelen ze zich hierdoor ook als individu.

We adviseren kunstenaar met een beperking zich in te schrijven in een van de privaat ateliers al dan niet georganiseerd door een zorg voorziening om in zijn dagelijkse opleiding en artistieke ervaring te voldoen. Samenwerking met deze is dan ook fundamenteel.

Duurzaamheid

Vertaalt zich in betrouwbaarheid, integriteit en stabiliteit.
Wit.h respecteert de authenticiteit van de partners en kunstenaars waar ze mee samenwerkt en neemt voldoende tijd om ‘samen’ te ontwikkelen. De thematische artistieke projecten die Wit.h organiseert kennen een lange duur. Het leitmotiv wordt zowel in de diepte als breedte onderbouwd en uitgewerkt.
Elk artistiek project binnen de visie streeft naar impact op lange termijn. Het effect op de deelnemers en het publiek is zowel direct als toekomstgericht. De kwaliteit moet dusdanig sterk zijn dat ook anderen er in de toekomst kunnen gebruik maken van het ontwikkelde proces en product.

Wit.h werkt door heen zijn dagelijkse praktijk mee aan een duurzaam mensbeeld.

Traagheid

Een niet erg populaire eigenschap. Traagheid niet uit luiheid of inertie maar als langzaam en bedachtzaam, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Door de snelheid ontgaat de opgejaagde mens veel. Maar langzame mensen zoals personen met een verstandelijke beperking krijgen doorgaans minder kansen en minder mogelijkheden om zich te profileren. Wit.h neemt tijd voor interactie en het kijken en luisteren naar de verhalen. We zijn professioneel in het verliezen van tijd maar oogsten voordeel op relationeel en artistiek gebied. Door de traagheid is de economische winst laag maar de culturele impact groot.

Intensiteit

Elke Wit.h Art expeditie ontstaat vanuit een (gevoel van) urgentie. Intuïtief aanvoelen en kennis worden aan elkaar afgetoetst. Elke stap binnen het organische proces en de ankermomenten, gebeurt met de nodige intensiteit, steeds in dialoog. Dit in de oorspronkelijke betekenis van het woord: felheid, kracht. ‘Met intensiteit’ staat haaks op oppervlakkigheid en vrijblijvendheid. Intensiteit is een gegeven dat uit de natuurkunde komt. We deinzen dan ook niet terug voor enige beaufort.

Verbondenheid

We baseren ons op de hedendaagse structuren van ver – netwerking. Een kwalitatief en ruim netwerk wordt uitgebouwd mét de inhoudelijke waarde van verbondenheid: zien en gezien worden, ontmoeten en waarderen, deel zijn van een geheel. Passende beelden voor wat we beogen en nastreven zijn de werken van The Crossing van Chiharu Shiota of Gravitational Waves van Tomas Saraceno.

Kwaliteit

Binnen het artistieke proces en product streven we naar de beste eigenschappen. Naar dat waar het kunstwerk (Walking Opera) zich in onderscheidt. Specifiek gaat het over die eigenschappen die ons, zowel de producent als de recipiënt (kijker-luisteraar), naar een hoger level tillen, beroeren en fascineren. Vakkennis, inzicht, empathie, verbeeldingskracht, wilskracht en eigenheid vormen hierbij de parameters binnen de creatie; net zoals uniciteit in vorm-klank-taal en inhoud dat zijn in de uitkomst.

Werkmethode

De organisatie

het team Wit.h

Het team Wit.h (drie personeelsleden = 2,2 VTE) staat samen met de Algemene Vergadering en RvBestuur in voor de visieontwikkeling, en het beleid van de organisatie.
Het team neemt de startbeslissing van het project en zet samen met partners het doel uit (coproducties, presentaties, magazines, … ). Het team organiseert de expeditie en stuurt het dagelijkse reilen en zeilen. Het team ontwikkelt de werkmethode en ondersteunt deze in uitvoering (bedenken, beslissen, uitvoeren, archiveren, evalueren, …). Een belangrijke taak is het coachen van de kunstenaars (uitnodigen, triggeren, ondersteunen, adviseren, … ) en de samenwerking met de partners. Ook het zakelijke aspect volgt het team op (onderhandelen, uitvoeren, evalueren, …).

de Partners en coproducenten

Wit.h zoekt in functie van de visie, het thema en het doel van de expeditie naar partners om mee samen te werken. Dus nooit louter en alleen uit financiële nood. Enerzijds vanuit een zichzelf opgelegde beperking, namelijk dat Wit.h niet zelf eigenaar of huurder is van een pand waar kan gewerkt en gepresenteerd worden, en dus genoodzaakt is om op bezoek te gaan bij partners om een proces en productie te ontwikkelen. In diezelfde beperking zitten ook de krappe financiële middelen. Anderzijds omdat een goeie coproductie de betrokken partijen de kans geeft om nieuwe avonturen te omhelzen, grenzen te verleggen en groeiprocessen door te maken.

Open communicatie en sociale interactie

Wit.h communiceert open naar zijn partners, kunstenaars en publiek. Een project is niet voorafgaand uitgestippeld maar laat integendeel heel veel ruimte voor inspraak en dialoog. Er is een rode draad maar het pad is hobbelig. Door de open communicatie willen we meer mensen betrekken op het project en tegelijk ook de inhoud en de vorm ervan breder en creatiever aanpakken.

Deze communicatie brengt sociale interactie op gang. In die dialoog versterken de deelnemers elkaar. Deze interactie stimuleert ontwikkeling van de betrokkenen. Net door in interactie te gaan met de ander worden de eigen ideeën ontwikkeld. Dit heeft op zich weer invloed op het ganse project.

Vijf sporen

Spioneren

Het spioneren slaat op een verkenningsfase, de embryonale fase. Vanuit een alerte houding wordt informatie (opiniestukken, nieuws, debatten, reportages omtrent het thema) nauwlettend in de gaten gehouden, gesprokkeld en opgeslagen. Vervolgens effent de synopsis (vb van Ignaas Devisch) het pad voor de startbeslissing. Daar wordt de doelstelling van het Bloedtest proces op geënt en geformuleerd. Het vormt de drager en basisstructuur van het verdere onderzoek en creatieproces.

Exploreren

Verder uitdiepen van de verkenningsfase. Maatschappelijk debat aanwakkeren en wetenschappelijke onderbouw uitbreiden o.a. via het organiseren van Ronde tafels (van intieme getuigenissen tot tafels met experten). De context wordt geëxploreerd i.s.m. de partners: vb UGent, Vorming+, Buda Kunstencentrum, e.a.
Materiaal bewaren en ontsluiten, kennisdeling. Thematisch exploreren van het leitmotiv gebeurde aanvankelijk binnen Wit.h maar wordt nu geleidelijk aan door anderen overgenomen in nauwe samenwerking met Wit.h (vb. Babbelbox van UGent, opzetten nieuwe rode tafel Vormingplus, enz.

Het artistiek exploreren (onderzoeken van de oeuvres van diverse kunstenaars die betrokken zijn bij de thematiek van Bloedtest in de ruime betekenis) en het opvolgen van de artistieke creatieprocessen gebeurt door het team van Wit.h in permanent overleg met wetenschappelijke team van het Museum Dr. Guislain en de artistieke leiding van de diverse coproducenten.

 Creëren

Het creëren laat iets unieks ontstaan. Geïnspireerd door het thema van de Bloedtest scheppen samenwerkende kunstenaars in een evenwaardige dialoog een exceptioneel werk.
Wit.h fungeert als coach en biedt de context waarin wederzijdse beïnvloeding, denken en (intuïtief) doen samenvallen, waar de artistieke kennis en durf van de kunstenaars via trial en error de weg baant naar een artistiek resultaat.

Dit proces manifesteert zich binnen die tijdspanne en specifieke situatie waarop de verkenningsdrang van de kunstenaars beroep doet op hun empathie, verbeeldingskracht en oplossingsvermogen.

Presenteren

De eigenlijke presentatie bestaat uit het tonen van het resultaat van de artistieke processen van een aantal collectieven en bestaand werk van diverse kunstenaars. Een deel van de museale tentoonstellingsruimtes worden aangevuld met een nieuwe vleugel van het Museum Dr. Guislain (tot op heden niet toegankelijk voor publiek maar staat nu ter beschikking van Wit.h)

Het geheel wordt gepresenteerd en volgt de structuur van de opera of het Griekse drama: expositie, intrige, climax , catastrofe en peripetie.
Een publicatie onder vorm van een rapport wordt voorbereid.
De presentatie van de Walking Opera (DNA juni – oktober 2019 en de genen of vier live avonden op 29.06 – 06.07 en 14.09 – 15.09. 2019) wordt voorafgegaan door digitale verhalen en (wetenschappelijke) onderbouwde teksten, interviews, … via Bloedtest.org (suppoost en magazine)

Archiveren

Documenteren en archiveren is essentieel in een project waarin zoveel kwalitatieve kennis en ervaring wordt verzameld. Belangrijk hierbij is het archief toegankelijk te maken voor de kunstenaars en het publiek. We doen dit enerzijds digitaal (via een website) maar houden ook fysiek informatie bij in de bib bij Wit.h. Dit archief kan/ moet op zijn beurt aanleiding geven tot nieuwe ideeën of vervolg projecten.

Ankerpunten

Ontmoetingsdagen

zijn dagen waarop alle kunstenaars en partners samen komen.
Ze zijn gespreid in de tijd, tot ongeveer een tweetal per jaar, en situeren zich voornamelijk tijdens de creatie fase. Ze hebben als belangrijke doel dat alle betrokkenen elkaar goed leren kennen en zo weten van elkaar wie met wat aan de slag is. Daarnaast wordt een stand van zaken opgemaakt en een omschrijving van de volgende uitdagingen.
Belangrijk dat iedereen de kans krijgt vragen te stellen of kritiek te uiten.

Ronde tafels

Hierop worden experten uitgenodigd die een bijzondere ervaring of kennis hebben van het thema. Dit kunnen wetenschappers zijn alsook ervaringsdeskundigen, getuigen, kunstenaars, … Het is de bedoeling dat ze in overleg en discussie het thema bevragen en verduidelijken binnen het project alsook binnen de samenleving.

Publiekswerking

Toonmomenten

onderweg binnen het project kunnen zich talrijke mogelijkheden voordoen die nood hebben aan een toonmoment. Dit kan vanuit de eigen partnerships of vanuit kunstenaars komen of dit kan zich extern aandienen. Bijvoorbeeld een film, een performance, … . Het geeft de kans onderweg reeds de dialoog met het publiek op te starten.

Website

er wordt een website omtrent het project opgestart. Deze site komt zo vroeg mogelijk in het project en kan tot vele jaren na de presentatie blijven bestaan. Het is een methode om met het publiek te communiceren over het project zelf (partnerships, thema, tentoonstelling, etc… ) maar tegelijk kan het een bron van informatie worden over de zaak.

De website heeft ook een zoekfunctie naar het dagelijkse reilen en zeilen binnen het project. Deze kreeg de titel Suppoost mee.

Magazine

hier geen gedrukt tijdschrift maar een digitaal portaal met informatie, inspiratie en engagement opgebouwd omtrent de With Art Expeditie. Bedoeling is dat het maandelijks verschijnt via nieuwsbrief link en het heeft een aantal rubrieken die terug keren. Zo zijn er rubrieken als het video interview, de inkijk en de gedachtengangen. Tot daar de vergelijking met een tijdschrift. De uiteindelijke vorm zal meesurfen op een hedendaagse vormgeving. Het team van Wit.h vormt de redactie. Zij nodigen gastschrijvers, videasten, vormgevers, illustratoren e.d. om mee te werken.